Info

tommyblomqvist.se

Privat


För mig är vänner, släkt och inte minst den närmaste familjen viktig.


Nu med modern teknik kan man underhålla dessa kontakter ganska lätt även när avstånden i tid och rum ökar. Sociala medier och IM-plattformar gör att det är lätt att kommunicera inte bara i realtid.

Information sprids nu i olika nätverk och former på ett sätt som är unikt i mänsklihetens historia.


Närmaste familjen (gammal bild här till vänster) består av personer från 60, 70, 90, 00 och 10-talet så ofta varierar dock uppfattningen om vad som är modernt och hur det ska användas.


Det gäller även andra småsaker som politiska uppfattningar, jämlikhet, rättvisa och religion. Lite förenklat kan man säga att diskussionerna vid matbordet har varit både yviga och intressanta.

Nu för tiden är det dock bara ett barn kvar även om hon också växer upp rasande fort.

I grunden är jag teknikorienterad men har under åren införskaffat mig erfarenhet från många andra områden – Mina barn definierar mig dock tidvis fortfarande som en ”ofokuserad tekniknörd”.


Men förutom teknik och vetenskap är jag även väldigt intresserad av politik, ekonomi, samhällsfrågor och väldigt mycket mera.

Politik


Jag är mycket intresserad av politik men har aldrig varit aktiv i något politiskt parti eller organisation. Det beror kanske delvis på att min ståndpunkt och synsätt inte alltid matchat något parti tillräckligt bra och jag är "dålig" på att kompromissa.

Mina politiska åsikter förändras naturligtvis över tiden men i grunden har jag etablerat uppfattning som nog enklast kan beskrivas som "socialliberal".

Samtidigt upplever jag det politiska landskapet som allt annat än statiskt och de olika partierna förflyttar sig ganska snabbt och långt i olika dimensioner. 

Jag vill poängtera att politik för mig nästan helt saknar egensyfte och bara är ett verktyg och metod för att skapa ett hållbart samhälle som kan tillmötesgå individernas behov och önskemål. 

Gillar och ogillar


Det politiska landskapet innehåller idag många partier och konstellationer (subgrupper eller samarbeten) varav många nått en god mognad.
Vissa tycks dock ha svårt att hitta en stringent linje och man ser hur även väletablerade partier kämpar med sin självbild.
Ibland är deras kamp förknippat med sitt existensberättigande.

Personligen har jag svårt för partier så som SD, F! och MP där det ges för mycket utrymme åt enstaka frågor och snabbt förlorar överblicken. I förlängning blir politiken helt enkelt sakfrågan istället för att vara ett försök till lösning på underliggande behov.

Jag gillar politik som tar ansvar och hela tiden har fokus på den realitet som råder samt vilken utveckling som behövs.
Lite förenklat politik med ett tydligt "nuläge" och "nyläge" där det senare är väl förankrat och alltid hållbart.

Visioner behövs, strategier är ett krav och planer är helt enkelt hygienfaktorer !


Samhälle och individ


När man studerar den politiska globen för sverige ser man en "kontinentaldrift" mot auktoritära tankar. Dessa kan i viss utsträckning skapar en grund för ett hållbart samhälle men man ska alltid komma ihåg att det minskar den individuella friheten.

Samhället måste ha en god balans mellan grundläggnade funktioner (ofta sett som hygienfaktorer) och samtidigt som den skyddar individen på detta sätt ge samma person frihet.
Det här är inte lätt.


Vi ska dock komma ihåg att vi lever i en demokrati men det betyder inte att det synsätt som delas av flest ska styra utan det handlar nästan alltid om kompromisser.  

Yttrandefrihet


Jag intresserar mig för frågor kopplat till åsikts- och yttrandefrihet.


De senaste åren har det skett en viss polarisering inom dessa frågor och samtidigt som vissa arbetat för att skapa öppnare plattformar för åsikter så är det stora krafter som arbetar i motsatt håll.


Det är viktigt att man hela tiden kommer ihåg att åsiktsfrihet och yttrandefrihet bara gäller individen.


En grupp, poltisk övertygelse, organisation eller rörelse har aldrig  yttrandefrihet eller åsiktsfrihet.

Religion och filosofi som hobby


Ett av mina större intressen är religion och eftersom det fortfarande finns så mycket av just detta så blir det nästan aldrig tråkigt.


Jag är själv väldigt skeptisk till transcendent väsen och liknande. Faktiskt så till den grad att det nog är enklast att kalla mig för ateist och jag är medlem i Humanisterna.


Men det betyder inte att jag anser att alla andra måste ha samma uppfattning som jag utan faktisk tvärt om;


Alla har nämligen rätt att ha sina uppfattningar oavsett vad det gäller. Men man får aldrig tro ett en religion har rättigheter eller friheter utan vi talar om individen.
Det innebär också att en religion inte ska inverka negativt på någon som inte delar dess värderingar eller synsätt.
Religionen har absolut inget med samhällets övergripande värderingar eller synsätt att göra.

Du kan hitta länk till mer information om detta under PROJEKTIntegritet


Synen på personlig integritet och rätten till den är något som idag kantas av förändringar och starka krafter.


Samhället utsätts för nya hotbilder som ofta kopplas till behovet av att inskränka den personliga integriteten men ofta sker det på inkonsekvent och ofta helt felaktigt sätt.


Det här skapar utmaningar som vi behöver hantera på ett sunt sätt.


Feminism och jämnställdhet


Länge kallade jag mig för feminist men inser att denna term tidvis är "kidnappad" till något som jag kan ställa mig bakom.

Jag är helt övertygad och viktigt av 100,00% jämnställdhet mellan könen.


För detta behöver man dock ingen särskild etikett utan sunt förnuft räcker.


Jag ser inget behov av att man ska arbeta bort eventuella biologiska skillnader eller att vi alla primärt är individer och inte män, kvinnor eller något annat.

Miljö och energi


Mitt intresse för miljöteknik och olika energilösningar har varit stort sedan 70-talet.

Jag är personligen övertygad om att "passiva" lösningar inom området som primärt strävar efter att minska konsumtion inte är riktigt hållbara. Vi behöver istället en konstant proaktiv teknisk utveckling inom flertal områden. 


Enligt mig är solenergi i olika former tillräckligt för att lösa stora delar av de problem som vi idag ser. Vi kan redan idag med nuvarande teknik lösa nästan hela vårt energibehov med solenergi. Detta inkluderar merparten av våra transporter.


Återvinning och förhindrande av att oönskade ämnen läcker ut i naturen och därmed förorenar systemen är också utmaningar som vi endast löser via att utveckla nya hållbara system.


Individen spelar roll men tyvärr i mindre utsträckning än vad som vi ofta föranleds att tro. Endast via tydlig politisk styrning kan vi uppnå ett hållbart samhälle.

Invanding, asyl m.m.


Samhället skall alltid stödja och hjälpa individer som är satta i omedelbar fara. Det betyder att jag anser att när vår hjälp i utsatta områden misslyckats så måste vi ta ansvar.


Detta är inte bara en uppgift för sverige utan bör ske i tätt samarbete inom t.ex. EU och FN.

När problemen är för stora i ett geografiskt områden är asyl alltid en lösning som tidvis skapar nya spännande förutsättningar men även kraftiga motsättningar och problem.

Att människor flyr undan hot är inget nytt utan en något som vi sett under hela mänskans existens.

Vi borde sluta att bli förvånade när det händer.


Invandring


Att folk invandrar, utvandrar och fjällvandrar är i grunden naturligt och en sund del i samhället. De som invänder mot arbetsinvandring försöker ofta skydda mon någon påtaglig eller imaginär fara.

Men naturligtvis så måste invandring ske på ett hållbart sätt vilket många länder idag redan har bättre fungerande system för än sverige.


Min mest officiella blogg hittar du här:

http://tommyblomqvist.wordpress.com

ADRESS

Grisslevägen 5

611 62 Nyköping

SwedenDELA SIDAN

Knapparna gör att du snabbt kan dela denna sida.

Copyright © Tommy Blomqvist