Info

tommyblomqvist.se

Privat

 

För mig är vänner, släkt och inte minst den närmaste familjen viktig.

 

Nu med modern teknik kan underhålla dessa kontakter ganska lätt även om avstånden tidvis ökat markant. Sociala medier och IM-plattformar gör att det är lätt att kommunicera inte bara i realtid.

 

Information sprids också inom olika nätverk på ett sätt som är unikt genom historien.

 

Själv är jag gammaldags och uppehåller mig gärna på facebook och instagram. Men då familjen (gammal bild här till vänster) består av personer från 60, 70, 90, 00 och 10-talet så varierar uppfattningen någon om vad som är bäst…

 

Det gäller även andra småsaker som politiska uppfattningar, jämlikhet, rättvisa och religion. Lite förenklat kan man säga att diskussionerna vid matbordet kan bli både yviga och intressanta.

 

I grunden är jag teknikorienterad men har under åren införskaffat mig erfarenhet från många andra områden – Mina barn definierar mig dock tidvis fortfarande som en ”ofokuserad tekniknörd”.

 

Men förutom teknik och vetenskap är jag även väldigt intresserad av politik, ekonomi, samhällsfrågor och väldigt mycket mera.

Politik

 

Jag är mycket intresserad av politik men har aldrig varit aktiv i något part mycket på grund av att jag inte är trogen någon förutom mig själv.

 

Mina politiska åsikter förändras naturligtvis över tiden men i grunden har jag etablerat några relativt statiska uppfattningar.

Samtidigt upplever jag det politiska landskapet som allt annat än stabilt och de olika partierna förflyttar sig ofta ganska snabbt och långt i alla olika politiska dimensioner.

 

Politik för mig saknar egensyfte och är ett verktyg och metod för att skapa ett samhälle som kan tillmötesgå individernas behov och önskemål.

 

Yttrandefrihet

 

Jag intresserar mig för frågor kopplat till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

 

De senaste åren har det skett en viss polarisering inom dessa frågor och samtidigt som vissa arbetat för att skapa öppnare plattformar för åsikter så är det stora krafter som arbetar i motsatt håll.

 

Ett problematiskt faktum är att de krafter som arbetar för mer inskränkningar i dessa rättigheter är de traditionellt formellt korrekta.

 

Men så länge man kommer ihåg åsiktsfrihet och yttrandefrihet bara gäller individen är det mycket sällan några problem.

 

En grupp, poltisk övertygelse, organisation eller rörelse har aldrig yttrandefrihet eller åsiktsfrihet.

Religion och filosofi som hobby

 

Ett av mina stora intressen är religion och eftersom det fortfarande finns så mycket av just detta så blir det nästan aldrig tråkigt.

 

Jag är själv väldigt skeptisk till transcendent väsen och liknande. Faktiskt så till den grad att det nog är enklast att kalla mig för ateist och jag är medlem i Humanisterna.

 

Men det betyder inte att jag anser att alla andra måste ha samma uppfattning som jag utan faktisk tvärt om;

Alla har nämligen rätt att ha sina uppfattningar oavsett vad det gäller.

 

 

 

 

 

Integritet

 

Synen på personlig integritet och rätten till den är något som idag kantas av förändringar och starka krafter.

 

Samhället utsätts för nya hotbilder som ofta kopplas till behovet av att inskränka den personliga integriteten men ofta sker det på inkonsekvent och ofta helt felaktigt sätt.

 

Samtidigt som vi inte godkänner kameraövervakning av allmänna platser så lämnar teleoperatörerna ut IP-listor för att spåra piratkopierare.

 

Upphovsrätt

 

Eftersom jag skrev piratkopierare under integritet så kan det vara bra att här utveckla min syn inom detta område.

 

Jag är definitivt för upphovsrätt och mot piratkopiering men samtidigt ska vi följa proportionalitetsprincipen.

Det är inte rimligt att en individ som kopierat en film tilldöms ett straff som är avesvärt kraftigare än om personen begått våldtäkt.

 

Vissa vill att informationen ska vara fri men det är bara naivt och mycket vinklat om man därmed inte ser vinsten och behovet av upphovsrätt.

 

Samtidigt så bör t.ex. mediaföretag se till att anpassa sig snabbare efter den nya marknaden istället för att krampaktigt greppa tag i äldre affärsmodeller.

Feminism och jämnställdhet

 

Länge kallade jag mig för feminist men inser att denna term är kidnappad till något som jag kan ställa mig bakom.

Jag är helt övertygad och viktigt av 100,00% jämnställdhet mellan könen och agerar som jag lär.

 

För detta behöver man ingen särskild etikett utan sunt förnuft räcker.

 

Notera att jag inte ser att man ska glömma biologiska skillnader. Men jämnställdhet innebär att man ställer lika höga krav på alla oavsett kön och härkomst.

Sexualism

 

När det gäller till sexualiseringen och könsrollerna fick inte minst #MeeToo-rörelsen mig att tänka en hel del på hur jag själv agerar.

 

Samhället idag är extremt sexuliserat vilket kanske i sig inte alls är något problem. Men på individnivå kan detta förvanskas och resultera i mycket negativa konsekvenser.

 

Det sunda förnuftet räcker helt enkelt inte till här utan det är viktigt att vi har en gemensam värdegrund och plattform oavsett härkomst och personliga övertygelser.

Att sunda förnuftet tidvis förlorar kan bero på att vissa inte påverkas i hög grad av biologiska effekter.

 

I vissa delar av världen "kastrerar" man detta problem genom att dölja ett av könen men det är definitivt inte en lösning.

 

Miljö och energi

 

Mitt intresse för miljöteknik och olika energilösningar har varit stort sedan 70-talet. Jag är övertygad om att passiva lösningar inom området som strävar efter att bara minska konsumtion inte är hållbara.

 

Vi behöver en aggressiv teknisk utveckling inom dessa områden. Troligtvis kommer framtida generation se våra problem som banala.

 

Enligt mig är solenergi i olika former tillräckligt för att lösa stora delar av de problem som vi idag ser. Vi kan redan idag med nuvarande teknik lösa nästan hela vårt energibehov med solenergi. Detta inkluderar merparten av våra transporter.

 

Återvinning och förhindrande av att oönskade ämnen läcker ut i naturen och därmed förorenar systemen är också utmaningar som vi endast löser via att utveckla nya hållbara system.

 

Individen spelar roll men tyvärr i mindre utsträckning än vad som vi ofta föranleds att tro. Endast via tydlig politisk styrning kan vi uppnå ett hållbart samhälle.

Invanding, asyl m.m.

 

Samhället skall alltid stödja och hjälpa individer som är satta i omedelbar fara. Det betyder att jag anser att när vår hjälp i utsatta områden i världen misslyckats så måste vi ta ansvar.

 

Jag anser dock att hjälpen primärt ska ske nära det är problem och om detta inte är möjligt fördelas överstatligt.

 

Det som bland annat sverige gjort har skapat nya spännande förutsättningar men även kraftiga ansträngningar.

Det får vi nu hantera men i vi bör arbete för att giltiga internationella avtal underlättar framtida hantering.

 

Att människor flyr undan hot är inget nytt utan en något som vi sett under hela mänskans existens.

Vi borde sluta att bli förvånade när det händer.

 

Invandring

 

Att folk invandrar, utvandrar och fjällvandrar är i grunden naturligt och en sund del i samhället. De som invänder mot arbetsinvandring försöker ofta skydda något som de tror sig ha och riskerar att förlora.

 

Naturligtvis så måste invandring ske på ett hållbart sätt vilket många länder idag redan har väl fungerande system för.

 

Fri rörlighet och tiggeri

Det är två helt olika ämnen som dock tidvis tangerar varandra.

 

Fria rörligheten inom EU har underlättat inom många områden.

Tyvärr så åstadkommer det även sådant som tiggeri vilket blivit en laddad fråga.

 

Personligen har jag svårt att se hur det är bra att förbjuda tiggeri då jag gärna vill kunna ber om en eller två extra kronor i kassakön utan att bli åtalad. Istället bör man kunna använda ordningsstadgar för att eliminera det tiggeri som anses vara negativt.

Expansion ut i rymden

 

Med nuvarande kunskapsnivå och uppfattning om universum så finns det flera skäl till att arbeta för att mänskligheten i olika former ska expandera utanför vår egen planet.

 

Vi är idag i en mycket sårbar situation men har precis nått en nivå där vi teoretiskt kan möta katastrofer som tidigare varit förenat med total utplåning.

 

Fermis paradox

 

Expansion ut i rymden kan eventuellt motiveras av Fermis paradox men samtidigt kan förklaringen till den betyda att vi inte bör eller ens kan expandera i någon omfattning.

Kanske är vi bara i en simulering...

 

Men även om vi inte alls känner till Fermiparadoxens lösning så vet vi tillräckligt för att kunna oroa oss för den.

 

[ läs mer om Fermis paradox ]

Min mest officiella blogg hittar du här:

http://tommyblomqvist.wordpress.com

ADRESS

Grisslevägen 5

611 62 Nyköping

Sweden

 

 

DELA UT

Du kan snabbt dela ut min webbplats via nedanstående knappar.

Copyright © Tommy Blomqvist